Home » Education

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ.

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ (ยอยศพระเกริกก้องแดนดอย เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี แซ่ซ้องสดุดีพระบารมีฮ่มฟ้า) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ นอ. 4.84 out of 5 based on 50 ratings.

Related Videos »

 • ศิลปหัตถกรรมภ ...

  ศิลปหัตถกรรมภ ...

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ@จังหวัดพิจิตร (รองชนะเลิศอันดับ2) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๙

  Continue reading »

 • ฟ้อนไหว้สา พระ ...

  ฟ้อนไหว้สา พระ ...

  การแสดงจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก ชุด "ฟ้อนไหว้สา พระแม่ฟ้าของปวงไทย" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยมศึกษา

  Continue reading »

 •  
 • ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  ฟ้อนซอนบศะหรี ...

  การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชุด "ฟ้อนซอนบศะหรี๋ ไหว้สาฮ่มฟ้าป๋ารมี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์

  Continue reading »

 • ฟ้อนสดุดีพระม ...

  ฟ้อนสดุดีพระม ...

  การแสดงจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ชุด "ฟ้อนสดุดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา

  Continue reading »

 • นาฏศิลป์ไทยสร ...

  นาฏศิลป์ไทยสร ...

  Continue reading »

 •  
 • ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  ฟ้อนชุดอนุรัก ...

  การแสดงชุด "อนุรักษ์มรดก ผ้าจกเมืองลอง" จากนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชาติ ปี 2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์

  Continue reading »

 • ร้อยบุปผา บูชา ...

  ร้อยบุปผา บูชา ...

  การแสดงรำถวายพระพรชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

  Continue reading »

 • ศรัทธาวิวัฒน์

  ศรัทธาวิวัฒน์

  การแสดงชุด "ศรัทธาวิวัฒน์" ศรัทธาวิวัฒน์ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยใช้รูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) ผสมผสานกับรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความศรัทธา ซึ่งเป็นการหลอมรวมผู้คน

  Continue reading »

 •  
 • บูชาวันเป็งปุ ...

  บูชาวันเป็งปุ ...

  บูชาวันเป็งปุ้ด ตักบาตรเที่ยงคืน by : โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมล้านนาตะวันออก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  Continue reading »

 • ตับวิวาห์พระส ...

  ตับวิวาห์พระส ...

  บรรเลงขับร้อง โดย ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน จาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขับร้องชาย ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ขับร้องหญิง ครูดวงเนตร

  Continue reading »

 • หนึ่งในเมืองส ...

  หนึ่งในเมืองส ...

  จังหวัดแพร่

  Continue reading »

 •